Giáo trình Kiểm toán
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 01:54'- 2097 Lượt xem
Giá bán: 160.000 VND

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong môi trường tin học; Hoàn thành kiểm toán; Kiểm toán tiền; Kiểm toán nợ phải thu khách hàng; Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán; Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao; Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; Kiểm toán thu nhập và chi phí; Kiểm toán nội bộ; Kiểm toán Nhà nước.