Bài tập Kiểm toán
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 01:53'- 1244 Lượt xem
Giá bán: 75.000 VND
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập; Môi trường kiểm toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chuẩn bị kiểm toán; Bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán trong môi trường tin học; Hoàn thành kiểm toán; Kiểm toán tiền; Kiểm toán nợ phải thu khách hàng; Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán; Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao; Kiểm toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Kiểm toán thu nhập và chi phí; Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán; Kiểm toán nội bộ và kiểm toán của Nhà nước.