Quản trị tài chính căn bản
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 11:11'- 2551 Lượt xem
Giá bán: 80.000 VND

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: dẫn nhập về quản trị tài chính; phân tích tài chính; kế hoạch tài chính; quản trị vốn lưu động; tài trợ vốn ngắn hạn; giá trị của tiền tệ theo thời gian; lượng giá chứng khoán; hoạch định ngân quỹ vốn trong đầu tư dài hạn; rủi ro và lợi nhuận; chi phí sử dụng vốn; cơ cấu vốn của một doanh nghiệp; chính sách phân chia cổ tức; tài trợ dài hạn.