Hệ thống thông tin kế toán - Tập 1
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 10:47'- 988 Lượt xem
Giá bán: 80.000 VND

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; tổ chức dữ liệu trong điều kiện ứng dụng máy tính; bảng dữ liệu, vấn tin; tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện ứng dụng excel; lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết; lập sổ nhật ký; lập sổ chi tiết sổ cái; lập báo cáo tài chính.