GT Tối ưu hóa
Đăng ngày 26-09-2017 Lúc 10:44'- 459 Lượt xem
Giá bán: 40.000 VND

Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán tham số; Bài toán vận tải; Bài toán sản xuất đồng bộ.