Kế toán hành chính sự nghiệp
Đăng ngày 27-09-2017 Lúc 02:47'- 519 Lượt xem
Giá bán: 125.000 VND

Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổ chức kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tài sản; Kế toán nguồn kinh phí và vốn; Kế toán các khoản thu chi; Kế toán thanh toán; Hệ thống báo cáo tài chính.